ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „РЕСАВСКА ШКОЛА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОСТВАРЕЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА

Народна библиотека „Ресавска школа“ као културно и информационо средиште општине Деспотовац, има задатак да свим грађанима обезбеди различите изворе информација без обзира на њихову националност, веру, језик, економски, радни статус и образовање.

Библиотека спроводећи своју делатност, поштује Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о култури, Закон о јавним службама, Закон о издавачкој делатности, подзаконске акте (Статут, Правилнике) и руководи се смерницама које одређују Народна библиотека Србије и Матична библиотека „Радислав Никчевић“ у Јагодини.

Основна делатност библиотеке је: набавка, обрада, класификација, унапређење каталога, примена међународних стандарда, чување и коришћење библиотечке грађе, стручно оспособљавање кадрова у циљу унапређења библиотечког пословања, Организовање културно-образовних програма (трибина, представљање нових књига, изложби, предавања) с циљем афирмисања писане речи.

Полазећи од Програма рада за 2022.годину, библиотека се трудила да у оквиру својих финансијских могућности увећа библиотечки фонд, осавремени и побољша услове рада и запосленима омогући похађање семинара.

Набавка библиотечко-информационе грађе

Начини набавке библиотечко информационе грађе су: куповина (средствима буџетским које одређује оснивач), oткуп Министарства културе републичке Србије, сопствена издања, поклон и поклон Народне библиотеке Србије, Одељење селективне набавке (одсек за размену поклон и куповину).

Набављено је укупно: 1426 библиотечких јединица; Број наслова библиоитечких јединица 1085.

Монографске публикације (књиге) набављане су у складу са потребама, библиотека је свој фонд попунила новим насловима из различитих научних области , а поштоване су и жеље корисника библиотечких услуга.

Укупно је набављено књига у 2022. години у Библиотеци 1032 примерака, наслова 729. Средствима из буџета општине купљено је 116 примерака (актуелних 108 наслова књига).

Периодичне публикације набављају се куповином и поклоном .

Куповином средствима из буџета, набављана је дневна штампа за потребе читаонице:

 1. Политика
 2. Вечерње новости
 3. Блиц
 4. Блиц жена
 5. НИН
 6. Печат

Поклоном се добија штампа за читаоницу:

 1. Нови пут
 2. Шуме
 3. Зов
 4. Панчевачко читалиште
 5. Вести -гласило библиотеке Матице српске

Дневна штампа се не чува, прикупљају се завичајни новински чланци и поклоњена периодика (часописи, билтени, годишљаци, алманаси) и чувају у посебном фонду периодике на одељењу периодике.

 

Обрада,чување и коришћење библиотечке грађе и извора

Стручну обраду грађе, раде запослени са стручним звањима, виши библиотекар, дипломирани библиотекар и два књижничара. Четворо запослених имају лиценцу са којом су стекли привилегије за креирање библиографских записа у локалној бази и узајамној бази података за монографске публикације. Виши библиотекар ради и на локалној бази серијских публикација. Библиотека има два приступна места програму COBISS3 и део је Виртуелне библиотеке Србије од 2008. године.

Све новопристигле публикације се унесу одмах и истовремено се ради на уношењу старог фонда. За сваку обрађену публикацију одштампа се налепница (подаци са бар кодовима), а они одређују локацију публикације у локалном фонду. Записи садрже детаљне податке о фонду и поштују међународне стандарде.

Фонд књижни је смештен по УДК и у слободном је приступу за кориснике и сви запослени раде на смештају и издавању књига преко COBISS3/позајмица.

Део фонда је у затвореном приступу смештен у РЕФ одељењу, Завичајном одељењу и Одељењу периодике и њих корисници могу користити у читаоници.

Део програма COBISS3 Исписи омогућује штампање књиге инвентара (монографских и серијских публикација), књиге уписа корисника, статистике, (фонда, одељења, позајмице).

Позајмица монографских публикација се врши преко програма COBISS3 Позајмице, израђују се електронске чланске карте са бар кодовима – служе за идентификацију и задуживање корисника.

Аутоматизацијом библиотечког пословања, постиже се ефикасност у раду и проширује

понуда библиотечких услуга, чиме придобијамо нове „виртуелне“ кориснике.

Дигитализација грађе је значајна за њено очување и презентовање корисницима .

 

УСЛОВИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПРОГРАМА

Простор и опрема

Библиотека у Деспотовцу располаже простором од 350m2 распоређен је на одељења:

 1. Одељење за одрасле са читаоницом од 12 места и фондом за смештајем књига у слободном приступу.
 2. Дечје одељење са читаоницом за децу од 6 места
 3. Завичајно одељење
 4. Одељење серијских публикација
 5. Свечана сала
 6. Летња башта са 20 места
 7. Референсно одељење и канцеларија директора
 8. Три мокра чвора
 9. Одељење у Ресавици на 40m2, отворени простор са позајмним одељењем, фондом и читаоницом од четири места.

Поправљени су олуци на згради библиотеке, санирани кварови на водоводнј мрежи. Опрема библиотеке задовољава потребе и састоји се из 8 рачунара, 1 лаптопа, 2 Зебра штампача, 5 штампача, 2 бар код читача, 2 машине за пластифицирање карти, 1 скенер, 1 мултифункционални уређај. Библиотека је прикључена на оптички Интернет и има приступ за рад у програму COBISS/3.

Кадрови

Кадровска структура омогућује обављање библиотечко-информационе делатности.

У библиотеци ради један дипломирани библиотекар на пословима директора, један виши дипломирани библиотекар, четири дипломирана библиотекара, три књижничара сви са положеним стручним испитом. Један економиста ради на рачуноводственим пословима, један правник на правним пословима и једна помоћна радница на одржавању хигијене.Четворо запослених имају лиценцу за рад у COBISS/3 каталогизацију монографских публикација, један запослени има лиценцу за рад у COBISS/3 каталогизацију серијских публикација и један запослени је завршио обуку за COBISS/3 Позајмицу.

Сви стручни радници су обучени за коришћење информационих техногија при обвљању библиотечког пословања.

Организована је и посета библиотекара 65. Међународном сајму књига у Београду 24.10.2022.године.

Стручно усавршавање је обавезно, запослени су похађали два стручна семинара у Народној библиотеци „Радослав Никчевић“ у Јагодини:

1. Семинар: „Иновативне комуникације, вештине и мотивисање запослених у остваривању свих циљева“ одржан је 02.11.2022. године.

2. Семинар : „Културна једнакост“, одржан је 29.11.2022. године.

Похађањем семинара, библиотекари и књижничари испунили су своју обавезу од 6 сати стручног усавршавања годишње.

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА

Послове и радне задатке Библиотека обавља преко организационих јединица:

– Управа

– Одељење за одрасле кориснике са читаоницом

– Дечје одељење са читаоницом

– Завичајно одељење

– Одељење дигитализације библиотечке грађе

– Одељење набавке и обраде библиотечко-информационе грађе

– Одељење серијских публикација

– Одељење културних програма

– Одељење (огранак)у Ресавици

– Служба материјално-финансијског пословања и општих послова.

Библиотека у Деспотовцу ради у две смене, сваког радног дана од 7-18часова. Одељење (огранак) у Ресавици ради сваког радног дана од 7-15 часова.

Финансијска средства за спровођење Програма рада обезбеђује СО Деспотовац из буџета, трошење добијених финансијских средстава приказано је у Финансијском извештају.

Управа Библиотеке

Организацију и кординацију рада у Библиотеци врши директор према овлашћењима,

које му дају важећи закони . Легитимност у раду директор добија одржавањем Управног одбора и Надзорног одбора.

Управни одбор има пет чланова, Надзорни одбор три члана, састају се према потреби, остварују увид о пословању библиотеке и омогућују несметано пословање .

Управни одбор одржаван је у 2022.години :

– 65. Седмица Управног одбора , одржана 01.02.2022.

– 66.Седница УО ,одржана 23.02.2022. телефонски

– 67.Седница УО, одржана 22.03.2022.

– 68.Седница УО, одржана 23.03.2022.

– 69.Седница УО, одржана 28.03.2022.

– 70.Седница УО, одржана 13.05.2022.

Надзорни одбор одржан је у 2022. години:

– 36.Седница НО, одржана 01.02.2022.

Одељење за одрасле кориснике са читаоницом

Корисници библиотечко информационе грађе су старости од 15 година, број уписаних чланова за 2022.годину је 487.

Чланарина је за 2022. годину била бесплатна за све чланове .

Библиотечки фонд је већим делом у слободном приступу и даје се на коришћење ван

библиотеке, део фонда (Завичајно, Референсна, Серијске) користи се у читаоници. Наши читаоци користе фонд због забаве или учења.

Значајан сегмент пословања је међу библиотечка позајмица, њоме се омогућује коришћење фондова других библиотека. Читаоницу користе читаоци дневне штампе, ђаци и студенти за учење и писање семинарских радова. Међу библиотечка позајмица се обавља за потребе чланова Библиотеке.

Дечје одељење

Корисници дечјег одељења су деца до 15година, број чланова за 2022. годину je 406.

Чланарина је бесплатна, фонд је у слободном приступу, деца га користе ван библиотеке.

Завичајно одељење

Завичајне збирке значајан је сегмент библиотечког фонда и од великог значаја за локалну културну баштину и шире, завичајни фонд се користи у читаоници. Монографских публикација 27 књига; 18 наслова; 5 сопствена издања.

Дигитализација завичајне збирке омогућује заштиту и отвара могућности њене доступности, еликом броју корисника. Ова врста рада библиотекара и услуга захтева усвајање нових знања и вештина библиотекара у коришћењу нових технологија. Скенирањем завичајне грађе и прављење локалне базе омогућује њену заштиту, доступност и повећава број корисника .

Одељење набавке и обраде

Набавка библиотечко информационе грађе, обавља се уз поштовање стандарда, врши се према потребама библиотеке да у фондове уврсти књиге различитих области научних знања, прате актуелности и жеље корисника.

Обраду раде три обрађивача у програму COBISS/3 монографске публикације, последњи Инв.бр. 52510 Монографских публикација у Деспотовцу и последњи Инв.бр.14779 Монографских публикација у Ресавици .

Одељење серијских публикација

Виши библиотекар ради на набавци, обради, смештају серијских публикација. Посебно формиран и физички одвојен фонд периодике, значајан је за међу библиотечку размену. Нови наслови периодике набављени су као поклон Одељења селективне набавке Народне библиотеке Србије

Последњи Инв. број Серијских публикација 1709; Број наслова 183; Број свих јединица 494.

Одељење културних програма

Дипломирани библиотекар се бави организовањем, културних програма у библиотеци, трибина, радионица у основним школама, књижевних вечери, Научног скупа и др активности усмерене ка представљању истинских вредности друштва. Уноси актуелне податке на Фејсбук страницу , припрема материјал за Сајт библиотеке.

Служба материјално финансијског пословања и општих послова

Организована за потребе библиотечког пословања: рачуноводство-књиговодствене послове, статистику, административне и правне послове.

Одељење (огранак) у Ресавици

Рад библиотекара са корисницима на позајмљивању књига, вођењу статистике и сређивању књижног фонда. Нових монографских публикација 205 примерака ;Наслова 203.

 

КУЛТУРНО-ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Културна делатност је усмерена ка неговању, читалачке културе и подизању свести о непролазности културних вредности. Стаквим узвишеним циљем се организују: Књижевне вечери, радионице, монодраме, предавања, трибине и Научни скуп.

Издавачка делатност даје свој допринос у развоју различитих научних дисциплина (зборник) и помаже у афирмацији завичајних тема и аутора.

Преглад реализованих културно-едукативних програма:

1. Промоција књиге аутора Милоша Ковића „Велике силе и Срби“, 12.априла.
Обележен је Дан библиотеке представљањем књиге и представљањем рада издавачке куће Catena mundi из Београда.
Уважени гости том приликом били су нам професор др Милош Ковић и Никола Маринковић уредник издавачке куће, њихов рад и залагање су више него значајни за очување српског националног идентитета.

2. Представљање збирке песама „Страдање“ , ауторке Јелене Ковачевић, 12.мај. Глумица Биљана Ђуровић читала је песме, које су део културе сећања на српске жртве Јасеновца и логора у рату.

3. Презентација пројекта „Зелени инкубатор“, удружење Инж. заштите животне средине ,

одржана је 24.05.2022.године. Изложено је истраживање, резултати и препоруке за социоекономски развој општине Деспотовац по принципима циркуларне економије.

4. Радинице о стрипу, култури изражавања и Николи Тесли, организоване су у ОШ „Деспот Стефан Високи“, 30.маја. Бојана Петровић професор српског језика из Бајине Баште осмислила је радионицу са основним слоганом: „Оживљавам слике речима“.

5. Видовданском академијом под називом „Видовданство: историјско и свакодневно бивање с Видовданом“, 30.јуна. Успешно предавање истакнутог борца за одбрану Косова из редова српске интелектуалне елите професор, др Часлав Копривица.

5.30. Дани српског духовног преображења:

– Научни скуп Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XIII, 20-21.08.2022. године.

– Представљање Зборника „Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XIII “.

– Трибина: „Рукописна и стара штампана књига у Горњој Ресави“, 23.08.2022. године.

У трпезарији Манасије трибину су одржали: Библиотекар саветник Нада Димитријевић, протонамесник Миломир Тодоровић, др Жарко Војиновић и др Зоран Ранковић.

– Књижевни портрет Владимира Пиштала, 24.08.2022. године.
Вече је својим интересантним есејским излагањима учинио пријатним, писац и управник НБС Владимир Пиштало .

6. Вече руске културе, 12. септембра
На дан Александра Невског обележено је Руско вече, великог народа који има велики утицај на европску и светску културну баштину.

7. Промоција књиге „90 година ФК Слога Деспотовац“, аутора Гојка Зорића, 23.11.2022.године.

8. Посета 29.11.2022. године Матици српској у Новом Саду, како бисмо као један од организатора Дана српског духовног преображења, присуствовали уручењу признања „Повеље Матице српске за неговање српсог језика и културе“.

9. Гратис ОНЛИНЕ курсеви Аkademija OXFORD за чланове Народне библиотеке „Ресавска школа“, организовано у сарадњи са Матичном библиотеком у Јагодини.

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Објављене су следеће публикације :

1. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XII

2. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности XI

3. Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности X

4. Век и по цркве у Медвеђи (Стојадин Томић)

5. 90 година ФК Слога Деспотовац: 1932-2022 (Гојко Зорић)

директор
Народна библиотека „Ресавска школа“
Драгана Милутиновић Симић

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
РЕСАВСКА ШКОЛА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Приходи:

Буџет:                                                             17.148.945,41

Жиро рачун буџет 01.01.2022.                             851,67

УКУПНО Буџет:                                           17.149.797,08

РЕДНИ
БРОЈ
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
ОПИСРАСХОДИ
ИЗ БУЏЕТА
1.411ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

12.022.959,18

2.412СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

1.941.707,83

3.413НАКНАДЕ У НАТУРИ

6.023,98

4.414СО ЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

//

5.415НАКНАДЕ ТРОШ.ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

537.489,63

6.416НАГРАДЕ БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ

//

7.421СТАЛНИ ТРОШКОВИ

1.189.275,14

8.422ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

73.900,00

9.423УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

1.122.281,48

10.424СПЕЦИЈАЛИЗОВАН УСЛУГЕ

//

11.425ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

82.305,87

12.426ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

109.012,36

13.482ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ

5.560,00

14.483НОВЧ.КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕ.СУДОВА

//

15.512МАШИНЕ И ОПРЕМА

//

16.515

ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА

-књиге

58.688,02

УКУПНО РАСХОДИ:

17.149.203,49

Благајна 01.01.2022. = 212,17

Благајна 31.12.2022. = 479,17

 
Жиро рачун 31.12.2022.

326,59