Организација

Народна библиотека “Ресавска школа” је једна од 160 општинских позајмних библиотека Србије која се превасходно бави читалачким интересовањима и културним потребама становништва општине. Народна библиотека “Ресавска школа” је културно и информационо средиште општине Деспотовац. У њеном саставу ради и библиотечки огранак у Ресавици.

Рад Библиотеке остварује се преко следећих одељења:

Одељење за рад са одраслима (Позајмно одељење) са читаоницом

Ово Одељење се бави читалачким потребама и интересовањима корисника библиотечких услуга старијих од 15 година. Фонд Одељења чини око 42.000 књига из свих области знања и књижевности. Приступ фонду је слободан, тј. читаоци могу и без помоћи библиотекара да се упознају са његовом структуром и траже жељену литературу. Књиге на полицама су распоређене по УДК (универзалној децималној класификацији).

Позајмица се врши преко програма COBISS/3.

Послове у овом одељењу обављају књижничари Снежана Тошев и Снежана Пауновић.

Дечје одељење са читаоницом

Основна делатност овог Одељења је рад са децом узраста до 15 година. Фонд који чине сликовнице, основношколска лектира, дечја белетристика, популарне науке, стрипови и часописи, броји око 10.000 књига. Осим позајмице књига на Одељењу се организују и бројне дечје радионице, представљања књига и писаца како би се популарисале писане речи. Традиционално сваке године, ученици првог разреда уз пригодан програм добијају чланске карте библиотеке са бесплатном једногодишњом чланарином.

Позајмица се врши преко програма COBISS/3.

Послове у овом одељењу обавља књижничар Маријана Стевановић.

Одељење завичајне грађе и дигитализације

Одељење завичајне грађе (Завичајно одељење) је формирано 1981. године, а од  2012. године су му поверени и послови дигитализације. У Одељењу се систематизује и чува завичајна књижна грађа коју чини преко 1000 наслова књига  и обиље некњижне грађе (фотографије, картографски материјал, позивнице, плакати, каталози, музикалије…) из ближе прошлости краја. Такође, овде се чувају старе и ретке књиге, поклони организација и појединаца као и све публикације које је Библиотека издала од 1973. године. Дигитализација завичајне грађе је започета и значајна је за очување, заштиту завичајне грађе и придобијању нових корисника.

Активностима Одељења бави се библиотекар Зоран Милорадовић.

Одељење серијских публикација

У Одељењу серијских публикација прикупљају се, обрађују, чувају и дају на коришћење серијске публикације као што су часописи, новине, алманаси, летописи, зборници, билтени… Фонд овог Одељења садржи око 250 наслова из разних области. Колекцију старих часописа чине “Гласник друштва српске словесности”, “Српски књижевни гласник”, “Мисао”, “Летопис матице српске”. Када су у питању часописи везани за Ресаву и Поморавље, свакако треба поменути “Нашу комуну”, “Ресавску реч”, “Нови пут” и “Поморавље”. У читаоници Библиотеке корисницима је свакодневно доступан већи број новина и часописа.

Подаци о насловима и расположивим годиштима могу се добити прегледом електронског каталога у програму COBISS/3.

Послове у овом одељењу обавља мр Силвана Цакић, виши библиотекар.

Одељење набавке и обраде библиотечке грађе

Задатак овог Одељења је да путем класичних и електронских извора континуирано прати издавачку продукцију и у складу са стандардима и интересовањима корисника свакодневно врши попуну библиотечких фондова и о томе правовремено инфомише читаоце.

Обрада монографских публикација се од 2008. године ради аутоматизовано, будући да се Библиотека укључила у систем Виртуелне библиотеке Србије, и почела са коришћењем програмског пакета COBISS. Узајамна каталогизација коју подразумева овај програм, омогућује лаку претрагу скоро целокупне базе монографских публикација у мрежи јавних библиотека Србије.

Послове у овом одељењу обавља библиотекар Санела Симић.

Огранак Библиотеке у Ресавици

Библиотека у рударском насељу Ресавица постоји   још од педесетих година прошлог века. Данас се у овом огранку Библиотеке налази око 13 хиљада  књига, углавном монографских публикација. Књижни фонд је смештен у простору Дома културе.

Радним данима од 7.00 до 15.00 часова са читаоцима ради библиотекар Сања Рајић и Душан Милојковић.

Одељење општих послова и служба материјално финансијског пословања

Издаваштво, организовање културних програма, маркетинг, рачуноводствено-књиговодствени, правни послови и послови архива су активности Одељења опших послова.

На пословима организовања културних програма, маркетинга и рачуноводства су ангажовани  рачуноводствени радник Светлана Љубисављевић и дипломирани библиотекар Јасминка Поповић. За помоћне и хигијеничарске послове задужена је Горица Глумац.

Директор Народне библиотеке “Ресавска школа” је Драгана Милутиновић Симић.